ANBI - voorwaarden 2018

De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 

pdfStatuten


 

 


Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer):  0078.51.200


 


 

  • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
  • Leden die als vrijwilliger en in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed. In een enkel geval worden ook afspraken gemaakt over vergoeding van uren.

 


 


 

 

 

 

JAARREKENING 2017

MARIËNBURGVERENIGING

VERKORTE VERSIE

 

BALANS

   

31-12-2017

 

31-12-2016

ACTIVA

       

Financiële activa

224.790

260.323

Oikocredit 21232/455954

52.479

51.684

Dep. NL48RABO1096282909

30.000

60.000

Sparen NL33RABO3658400536

112.000

148.639

ASN NL20ASNB0951335383

30.311

--

 

Vorderingen en Overlopende activa

 

 

2.616

 

 

3.883

Debiteuren

520

250

Overlopende activa

1058

--

Kortlopende vorderingen

1.038

3.633

Liquide middelen

22.423

17.218

Kas

--

385

Bank NL22RABO0119187051

1.523

3.515

Bank NL77RABO0329921568

16.247

10.621

Bank NL21INGB0005597803

4.568

2.697

Bank NL20ASNB0951335383

85

--

 

249.829

281.424

   

============

 

============

PASSIVA

       

Eigen vermogen

234.756

263.153

Eigen vermogen 1 januari

263.153

155.091

Resultaat boekjaar

-/- 23.397

108.062

Bijzondere last uit 2016

-/-5.000

   

Schulden KT en overlopende passiva

 

 

15.073

 

 

18.271

Crediteuren

14.506

17.626

Schulden en overlopende posten

467

645

 

249.829

281.424

   

============

 

============

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

 

WERKELIJK 2017

BEGROTING 2017

WERKELIJK 2016

LASTEN

           

Kosten eigen

organisatie

 

 

29.655

 

 

27.910

 

 

40.323

Bestuurskosten

5.861

5.700

5.638

Kantoorkosten

17.668

15.210

30.479

Website

1.859

1.000

843

Algemene leden-

vergadering

 

 

4.267

 

 

6.000

 

 

3.363

Activiteiten en projecten

 

 

52.131

 

 

61.200

 

 

46.785

Mariënburg Magazine

29.716

31.000

29.241

Congres

20.112

25.000

15.301

Internationale contacten

1.264

1.500

906

Overige projecten en

ondersteuning

 

 

1.039

 

 

3.700

 

 

1.337

Overige lasten

1.081

3.000

3.428

Resultaat boekjaar

         

108.062

 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============

BATEN

           

Contributies

39.148

40.000

45.872

Abonnementen

2.568

3.000

   

Giften en legaten

15.517

10.000

150.243

Rente en dividend

2.237

2.000

2.483

Resultaat boekjaar (negatief)

23.397

37.110

   
 

82.867

92.110

198.598

   

============

 

============

 

=============


NB: Een bijzondere last ad 5000 euro die betrekking heeft op 2016 is direct ten laste van het vermogen gebracht, ten einde het beeld van het jaarresultaat zo juist mogelijk weer te geven.

 


 

Uitgaven 2016 Inkomsten 2016
Vergelijkend cijfer 2015 Vergelijkend cijfer 2015
 
       
PROJECTKOSTEN 19,067    
2015   27,431    
Activiteiten en ondersteuningen  3,766 Contributies en giften   56,115
Leerhuisproject     Rente   2,483
Congres  15,301     Legaat

140.000

Overig          
           
VASTE KOSTEN  34,509
2015   31,255      
Magazine  29,241        
Website  843        
Activeren afdelingen en leden  265        
Internationale contacten  906        
           
BEHEERSKOSTEN 40,214      
2015   34,465      
Bureaukosten 30,479        
Bestuurskosten 5,638        
Algemene ledenvergadering 3,363        
Overige beheerskosten 734        
           
TOTAAL UITGAVEN
90,536 TOTAAL INKOMSTEN 198,598
2015   96,405   2015 68,863
           
Resultaat   -/-27,542      
2015 108,062       

BALANS eind 2016    
Activa
      Passiva
 
           
Vaste activa   260,323   Schulden op korte termijn 32.981
Vlottende activa   3,883   Continuïteitsreserve -
Liquide middelen   17,218   Vrij eigen vermogen 155.591
TOTAAL ACTIVA   281,424   TOTAAL PASSIVA 188.072
eind 2015   188,387   eind 2015 187.083

 


 

 

Uitgaven 2015
Inkomsten 2015
Vergelijkend cijfer 2014 Vergelijkend cijfer 2014  
       
PROJECTKOSTEN 28,872    
2014   37.019
   
Activiteiten en ondersteuningen 7.967
Contributies en giften 65,683
Leerhuisproject 3.569   Rente 3.180
Congres 17.250        
Overig 86        
           
VASTE KOSTEN  33.068
2014   28.988      
Magazine 31.667        
Website 1.101        
Internationale contacten 300        
           
BEHEERSKOSTEN 34.465      
2014   34.918      
Bureaukosten 28.220        
Bestuurskosten 4.195        
Algemene ledenvergadering 838        
Overige beheerskosten 1.212        
           
BIJZONDERE BATEN/LASTEN
0        
2014   2.352      
           
TOTAAL UITGAVEN
96.405 TOTAAL INKOMSTEN 68.863
2014   98.573   2014 60.605
           
Resultaat   -/-27.542      
2014 -/-40.320       

BALANS eind 2015     
Activa
      Passiva
 
           
Vaste activa   175.960   Schulden op korte termijn 18,271
Vlottende activa   9.602   Continuïteitsreserve -
Liquide middelen   2.510   Vrij eigen vermogen 263,153
TOTAAL ACTIVA   188.072   TOTAAL PASSIVA 281,424
eind 2015   187.083   eind 2015 188,072

 

 UItgaven 2014     Inkomsten 2014  
 Vergelijkend cijfer 2013        Vergelijkend cijfer 2013
           
 PROJECTKOSTEN    37019      
2013   8896      
 Subsidies en ondersteuningen 6504        Contributies en giften 56254
Congres  30515      Rente 4351
           

 
         
 VASTE KOSTEN   28988      
2013   32738      
Magazine 24746        
Website 460        
Ledenwerving 2393        
Internationale contacten 1389        
 
         
 BEHEERSKOSTEN    34918      
2013   30793      
Bureaukosten 28153        
Bestuurskosten 3095        
Algemene ledenvergadering 1526        
Overige beheerskosten 2144        
 
         
TOTAAL UITGAVEN
   100925    TOTAAL INKOMSTEN  60605
2013   72427   2013 72291
 
         
 RESULTAAT   -/- 40320
     
2013 -/- 136      

       
Activa eind 2014       Passiva eind 2014  
           
Vaste activa   175523   Schulden op korte termijn 4450
Vlottende activa   9191   Continuïteitsreserve  50000
Liquide middelen    2369   Vrij eigen vermogen 132633
TOTAAL ACTIVA   187083   TOTAAL PASSIVA 187083
2013   230170   2013 230170

 


Uitgaven 2013 Inkomsten 2013
Vergelijkend cijfer 2012 Vergelijkend cijfer 2012  
           
PROJECTKOSTEN 8896      
2012   3059      
Activiteiten en ondersteuningen 5208     Contributies en giften 67425
Beraad NL katholieken 1842     Rente 4866
2of3 bijeen 1846        
           
VASTE KOSTEN 32738      
2012   30245      
Magazine 22931        
Website 637        
Congres 7918        
Internationale contacten 1252        
           
BEHEERSKOSTEN 30793      
2012   35458      
Bureaukosten 25734        
Bestuurskosten 2877        
Algemene ledenvergadering 1218        
Overige beheerskosten 964        
           
TOTAAL UITGAVEN
72427   TOTAAL INKOMSTEN 72291
2012   66544   2012 82302
           
Resultaat   -/-136      
2012 15758      
       
Activa eind 2013       Passiva eind 2013  
           
Vaste activa   222000   Schulden op korte termijn 9568
Vlottende activa   4445   Continuïteitsreserve 50000
Liquide middelen   3725   Vrij eigen vermogen 170602
TOTAAL ACTIVA   230170   TOTAAL PASSIVA 230170

 


Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = waalre.
januari 2018