De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.

Fiscaal nummer: 0078.51.200

  • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
  • Leden die in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed.

 

 Uitgaven 2013     
  Inkomsten 2013
 Vergelijkend cijfer 2012        Vergelijkend cijfer 2012  
           
 PROJECTKOSTEN    8896      
2012    3059
     
 Activiteiten en ondersteuningen 5208      
 Contributies en giften 67425
 Beraad NL katholieken 1842      Rente 4866
 2of3 bijeen 1846        
           
 VASTE KOSTEN   32738      
2012   30245      
Magazine 22931        
Website 637        
Congres 7918        
Internationale contacten 1252        
           
 BEHEERSKOSTEN    30793      
2012   35458      
Bureaukosten 25734        
Bestuurskosten 2877        
Algemene ledenvergadering 1218        
Overige beheerskosten 964        
           
TOTAAL UITGAVEN
  72427    TOTAAL INKOMSTEN  72291
2012   66544   2012 82302
           
 Resultaat    -/-136      
2012   15758      
           
Activa eind 2013       Passiva eind 2013  
           
Vaste activa   222000   Schulden op korte termijn 9568
Vlottende activa   4445   Continuïteitsreserve 50000
Liquide middelen   3725   Vrij eigen vermogen 170602
TOTAAL ACTIVA   230170   TOTAAL PASSIVA 230170

 

Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  instelling = marienburg, en vestigingsplaats = amersfoort.14 augustus 2014